دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خویش را کنیم آباد.

هیئت مدیره

اولین جلسه اعضای انجمن صنفى كارفرمايى پيمانكاران معادن تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر، افراد ذیل بعنوان اعضای هیئت مدیره انجمن انتخاب گردید:

اعضاى هيئت مديره انجمن :
آقاى حميدرضا اميريان : رئيس هيئت مديره 
آقاى على خطيبى : نايب رئيس هيئت مديره
آقاى داود فضلى هوشمند : دبير انجمن
آقاى محمدرضا شهيدى : عضو اصلى هيئت مديره و خزانه دار
آقاى احمد على آب بر : عضو اصلى هيئت مديره
آقاى حشمت اله سنجرى پور : عضو اصلى هيئت مديره
آقايان محمد فلاح تفتى و حبيب اله دانش : اعضاى على البدل هيئت مديره

بازرسان انجمن :
آقاى مجتبى دره شيرى : بازرس اصلى
آقاى ناصر يوسفى : بازرس على البدل